Algemene voorwaarden particulier

Algemene Voorwaarden Tuinontwerp.studio BV – Tuinplatform Gardenz

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

materialen:

Materialen worden onderscheiden in:

  1. levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
  2. dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen ons vakgebied vallen.

ontwerp: het door ons gemaakte ontwerp van uw tuin in zowel schetsvorm als definitieve uitwerking.

u: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst met ons aangaat.

website: de website www.gardenz.nl en alle daaronder gelegen webpagina’s.

werkzaamheden:

De werkzaamheden omvatten:

  1. maken van een schetsontwerp – op maat van uw perceel – van de door u gekozen sfeertuin.
  2. maken van een ontwerp – op maat van uw perceel – van de door u gekozen sfeertuin.(optioneel).
  3. opstellen van een bestratingslijst en andere overige dode materialen.(optioneel).
  4. opstellen van een beplantingslijst en andere levende materialen.(optioneel).
  5. opstellen van technische tekeningen.(optioneel).
  6. opstellen van een verlichtingsplan (optioneel).
  7. opstellen van een ontwerp voor een watergeefsysteem (optioneel).

wij: Tuinontwerp.studio B.V., gevestigd aan de Lopikerweg west 113, 3411 AV Lopik, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30215634 en handelend onder de naam “Gardenz”.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wij via de website of anderszins doen en enige overeenkomst tussen u en ons die daaruit voortvloeit.

Artikel 3 – Aanbod

Ons aanbod met betrekking tot de werkzaamheden zoals genoemd onder punten a. tot en met f. wordt kenbaar gemaakt op de website in uw persoonlijke dashboard. U ontvangt het onder punt a. genoemde ontwerp nadat u ons aanbod in uw dashboard heeft goedgekeurd. Wanneer u de goedkeuring heeft gegeven op het ontwerp werken wij de onder punten b. tot en met f. voor u verder uit.

Voor de aanleg van uw tuin met de betreffende materialen op basis van het door ons gemaakte ontwerp kunt u gebruik maken van de diensten van één van de op de website vermelde hoveniers. Deze hovenier zal u een aanbod kunnen doen.

Artikel 4 – Overeenkomst – beperking van uw herroepingsrecht

De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht te zijn gedaan indien en op het moment dat u ermee instemt. Wij sturen u een elektronische bevestiging (e-mail) van uw aanvaarding.

Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden en ons aanbod verklaart u dat u uw herroepingsrecht verliest indien wij de betreffende werkzaamheden volledig hebben uitgevoerd en/of digitale inhoud leveren anders dan op een materiële drager.

Herroepingsrecht voor goederen

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Tuinontwerp.studio BV, Lopikerweg West 113, 3411 AV Lopik, info@gardenz.nl – 085 06 05 224) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Modelformulier voor herroeping
——————————————————————————————–
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Tuinontwerp.studio BV, Lopikerweg West 113, 3411 AV Lopik, info@gardenz.nl

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
——————————————————————————————–
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het deel waarop de herroeping van toepassing is over de betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing indien en zodra door u bestelde materialen zijn vermengd met andere materialen dan wel de levende materialen zijn geplant.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

U dient de werkzaamheden en de materialen te betalen door middel van iDEAL of een andere betaalmethode ten tijde van de bestelling via de website. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 6 – Uitvoering van de werkzaamheden en aflevering van materialen

Wij zullen de werkzaamheden met gepaste zorg verrichten en ons inspannen om het ontwerp en de overige resultaten van de werkzaamheden te leveren op de door ons aangegeven tijdstippen. Deze tijdstippen zijn indicatief. Indien wij de werkzaamheden niet op de hiervoor genoemde tijdstippen verwachten te kunnen afronden zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Wij zullen ons best doen om de materialen op de door u aan te geven datum en tijdstip af te leveren maar wij garanderen dat niet. Deze datum en tijdstip kunnen in de praktijk wijzigen als gevolg van bijv. logistieke problemen bij de leverancier.

Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. U geeft ons hierbij toestemming om de door u ten behoeve van de werkzaamheden aan ons verstrekte informatie aan derden te verstrekken.

Voor alle duidelijkheid: de aanleg van uw tuin met de betreffende materialen op basis van het door ons gemaakte ontwerp valt niet onder onze verantwoordelijkheid; hiervoor gelden de afspraken die u met de door u geselecteerde hovenier maakt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Indien u schade lijdt die het directe gevolg is van een aan ons toerekenbare tekortkoming met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen zijn wij daarvoor aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor de werkzaamheden en de materialen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die u lijdt. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als gevolg van veranderingen die u of een derde aanbrengt in het ontwerp of de materialen en/of handelingen van derden (waaronder begrepen de door u geselecteerde hovenier). Wij zijn ten slotte niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat u ons onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt of informatie niet tijdig verstrekt.

Artikel 8 – Vergunningen

U bent verantwoordelijk voor de aanvraag en het tijdig verkrijgen van eventuele vereiste vergunningen die voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden en de levering en aanbrengen van de materialen in uw tuin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of te laat door u verkrijgen van eventuele vergunningen. Wij hebben het recht om eventuele extra kosten die wij als gevolg daarvan moeten maken aan u door te belasten.

Artikel 9 – Gebruik van ontwerp voor marketing doeleinden

U geeft ons toestemming om het ontwerp van uw tuin te gebruiken voor marketing doeleinden, bijv. door publicatie op de website of verstrekking aan potentiële klanten.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, al onze aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Tuin toegevoegd aan verlanglijstje.
Tuin verwijderd uit verlanglijstje..